ALGEMENE VOORWAARDEN

CMP FIBALITE B.V., BOSSCHENHOOFD, NEDERLAND

ARTIKEL 1

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en koopovereenkomsten tussen CMP Fibalite B.V. te Bosschenhoofd, Nederland (hierna te noemen: CMP) en de koper van CMP’s producten en diensten (hierna te noemen: koper).

De toepasselijkheid van algemene koopvoorwaarden gehanteerd door koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN EN OFFERTES

Aanbiedingen, offertes en prijzen genoemd door CMP zijn vrijblijvend en niet bindend. Aanbiedingen en offertes worden altijd gedaan op voorwaarde van be­schikbaarheid van een product.

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen, toeslagen en belastin­gen geheven door overheidsinstanties en exclusief kosten van transport, expeditie en verwerking.

Wanneer de aanvaarding van een aanbieding afwijkt van CMP’s voorstel of aanbied­ing is CMP niet gebonden door de aanvaarding.

Prijzen en tarieven kunnen worden aangepast wanneer CMP’s leveranciers hun tarieven of prijzen wijzigen dan wel wanneer zich andere omstandigheden voordoen die voor CMP kostenverhogend werken.

 

ARTIKEL 3 - TIJDSTIP VAN LEVERING

Mededelingen gedaan door CMP met betrekking tot verwachtte tijd van levering zijn niet bindend, ook wanneer de datum van levering schriftelijk is bevestigd. Ingeval de voorgestelde of bevestigde datum van levering wordt overschreden geeft dat koper geen recht op enige vordering tegen CMP. Wanneer CMP de aangeboden of bevestigde leveringstermijn aanzienlijk overschrijdt zullen partijen met elkaar over­leggen teneinde de levering van het verkochte product zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is te effectueren.

 

ARTIKEL 4 – LEVERING

Onze producten worden geleverd af fabriek CMP tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.

 

ARTIKEL 5 – DERDEN

CMP heeft het recht om derde partijen in te schakelen bij de uitvoering van haar verkoopovereenkomsten. Kosten en heffingen aan CMP in rekening gebracht door die derden zullen worden gefactureerd aan koper.

 

ARTIKEL 6 – OVERMACHT

CMP is niet aansprakelijk om enige verplichting voortvloeiende uit verkoopovereen­komsten uit te voeren wanneer CMP daartoe wordt belemmerd of verhinderd als gevolg van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden waarover CMP redelijkerwijs geen controle heeft als gevolg waarvan CMP niet in staat is haar verplichtingen volledig na te komen, daaronder begrepen (doch niet uitsluitend) stakingen, ar­beidsonrust, weersomstandigheden, het nalaten van CMP’s toeleveranciers om CMP van voldoende product te voorzien.

CMP heeft het recht om haar verplichtingen op te schorten zolang de overmacht voortduurt.

 

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

ARTIKEL 8 – INSPECTIE

Koper is verplicht terstond nadat koper het product heeft ontvangen het product te inspecteren voor wat betreft de juiste hoeveelheden, aantallen en soorten geleverd. Iedere klacht ertoe strekkende dat niet de juiste hoeveelheden, kwaliteit of specifi­caties zijn geleverd of overigens het geleverde product niet conform de koopover­eenkomst is moet worden ingediend schriftelijk uiterlijk 14 dagen nadat koper het product heeft ontvangen. Wanneer geen schriftelijke klachten met betrekking tot de juiste levering door CMP zijn ontvangen 14 dagen na levering is iedere daartoe strekkende vordering vervallen.

 

ARTIKEL 9 – BETALING

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen of tenzij andere betalingscondities zijn overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum conform CMP’s betalingsinstructies.

Wanneer facturen niet zijn betaald op de vervaldag is rente verschuldigd ad 1% per maand vanaf de vervaldatum tot aan de datum van volledige betaling.

Koper is niet gerechtigd betaling op te houden op grond van de bewering dat het geleverde product niet voldoet aan de overeenkomst of op basis van tegenvorderin­gen die koper pretendeert op CMP.

Klachten over de hoogte van de factuur of omdat niet de juiste hoeveelheden, aantallen of soort zijn geleverd rechtvaardigen geen opschorting van de betaling of uitstel in betaling. Alle incassokosten die door CMP moeten worden gemaakt zijn voor rekening van koper. Wanneer enige factuur niet is betaald op de vervaldatum is koper van rechtswege in verzuim zonder dat enige aanzegging vereist is.


ARTIKEL 10 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van door ons verkochte en geleverde producten blijft bij CMP totdat volledige betaling van alle bedragen heeft plaatsgevonden die koper aan CMP verschuldigd is.

Zolang koper niet alle bedragen die hij aan CMP verschuldigd is heeft voldaan geeft koper niet de bevoegdheid om producten door te verkopen of aan derden enig recht te geven op de producten verkocht en geleverd door CMP.

 

ARTIKEL 11 – OPSCHORTING

CMP is bevoegd de verdere nakoming van verplichtingen voortvloeiende uit verkoopovereenkomsten op te schorten en het verlenen van diensten op te schorten wanneer:

 - de koper niet, niet volledig of niet op tijd zijn verplichtingen jegens CMP nakomt;

 - wanneer na het sluiten van een koopovereenkomst CMP goede reden heeft aan te nemen dat koper zijn verplichtingen jegens CMP zal nakomen;

 - wanneer koper verzocht is (nadat een koopovereenkomst is gesloten) zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze overeen­komsten en die zekerheid niet, naar genoegen van CMP, is gesteld.

Verder is CMP bevoegd om koopovereenkomsten te ontbinden of een levering te annuleren wanneer zich omstandigheden voordoen van dien aard dat het nakomen door CMP van verkoopovereenkomsten onmogelijk is of wanneer zich andere omstandigheden voordoen van dien aard dat CMP redelijkerwijs niet verwacht mag worden haar verplichtingen onder de overeenkomst zonder wijziging na te komen.

Wanneer CMP zijn verplichtingen voortvloeiende uit verkoopovereenkomsten opschort, een overeenkomst ontbindt of een levering annuleert is CMP hoe dan ook niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van welke aard dan ook.

Wanneer koopovereenkomsten worden ontbonden of een levering is geannuleerd om redenen die niet voor rekening van CMP zijn heeft CMP het recht om vergoeding van schade te vorderen geleden door CMP, direct of indirect.

 

ARTIKEL 12 – GARANTIES

CMP staat er voor in en garandeert dat het door haar verkochte product overeen­komt met specificaties door CMP schriftelijk verstrekt. Geen garantie wordt gegeven voor de geschiktheid van het product voor enig specifiek gebruik.

In geen geval zal CMP aansprakelijk zijn voor schade van welke aard ook geleden door koper, in het bijzonder niet voor gevolgschade wanneer, naar de mening van koper, verkochte producten niet voldoen aan de gegeven specificaties, aantallen of hoeveelheden.

Koper verplicht zich CMP te waarborgen tegen alle vorderingen geldend gemaakt door personen, instellingen of bedrijven aan wie koper producten van CMP heeft doorverkocht.

Iedere vordering door koper geldend gemaakt terzake van van CMP gekochte producten op welke grond dan ook is vervallen wanneer de klacht niet schriftelijk is ingediend met schriftelijke specificatie van de klachten van koper twee maanden na factuurdatum.

Wanneer enige rechterlijke instantie of arbitragecommissie beslist dat CMP aansprakelijk is voor schade is CMP’s aansprakelijkheid altijd beperkt tot de factu­urwaarde van de bestelling waarop de klacht betrekking heeft en op voorwaarde dat de factuur volledig is betaald.

 

ARTIKEL 13 – RISICO-OVERGANG

Het risico van verlies of schade aan producten geleverd door CMP gaat over op koper nadat het product CMP’s fabrieken of loodsen heeft verlaten.

 

ARTIKEL 14 - INTELLECTUELE/INDUSTRIËLE EIGENDOM

Alle rechten met betrekking tot intellectuele/industriële eigendom op de verkochte producten en diensten verleend blijven voorbehouden aan CMP.

 

ARTIKEL 15 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Nederlands recht is van toepassing op alle verkoopovereenkomsten en alle andere rechtsverhoudingen tussen CMP en koper, zelfs wanneer een verplichting dient te worden nagekomen geheel of gedeeltelijk buiten Nederlands grondgebied.

Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

De Rechtbank Breda, Nederland, is bevoegd om op alle vorderingen ingediend door koper tegen CMP (of vice versa) te beslissen.

De partijen verplichten zich een geschil niet aan de Rechtbank voor te leggen totdat zij alle pogingen in het werk hebben gesteld om een geschil in goed overleg op te lossen.