Ứng dụng

CMP Fibalite là công ty hàng đầu trên thế giới nổi tiếng về lĩnh vực bảo dưỡng. Các sản phẩm chất lượng và công nghệ chủ yếu sử dụng cho nền công nghiệp dầu khí.

Dưới đây là các lĩnh vực và thị trường mà CMP Fibalite hoạt động.

Ngoài khơi

Các ứng dụng của các sản phẩm CMP Fibalite cho môi trường ngoài khơi

Hàng hải

Các ứng dụng của các sản phẩm CMP Fibalite cho ngành hàng hải

Công nghiệp

Các ứng dụng của các sản phẩm CMP Fibalite trong công nghiệp

Hóa dầu

Các ứng dụng của các sản phẩm CMP Fibalite trong công nghiệp hóa dầu

Lọc dầu

Các ứng dụng của các sản phẩm CMP Fibalite trong lĩnh vực lọc dầu