Cempoxit

Hai thành phần epoxy, có thể ứng dụng dưới nước

Dễ ứng dụng, bề mặt khô, ẩm, ướt, thậm chí dưới nước. Có thể ứng dụng trên bề mặt hơi trơn dầu. Bảo về khỏi rỉ và có thể có độ tải cơ họć cao. Cempoxit khắc phục ở nhiệt độ thấp.