Ứng dụng

CMP Fibalite là công ty hàng đầu trên thế giới nổi tiếng về lĩnh vực bảo dưỡng. Các sản phẩm chất lượng và công nghệ chủ yếu sử dụng cho nền công nghiệp dầu khí. Dưới đây là các lĩnh vực và thị trường mà CMP Fibalite hoạt động.

Innovative applications

CMP Fibalite is constantly developing new applications that, according to the company, add value to the applications already present in the market and that are needed by the customer. In addition, it is possible that CMP Fibalite develops a product according to need in consultation with the customer. Sustainability is the keyword here.

Ngoài khơi

Các ứng dụng của các sản phẩm CMP Fibalite cho môi trường ngoài khơi

Lees meer

Lọc dầu

Các ứng dụng của các sản phẩm CMP Fibalite trong lĩnh vực lọc dầu

Hóa dầu

Các ứng dụng của các sản phẩm CMP Fibalite trong công nghiệp hóa dầu

Lees meer

Hàng hải

Các ứng dụng của các sản phẩm CMP Fibalite cho ngành hàng hải

Lees meer

Công nghiệp

Các ứng dụng của các sản phẩm CMP Fibalite trong công nghiệp

Lees meer