Xử lý ăn mòn kim loại

Ăn mòn kim loại diễn ra ở mọi nơi khi bề mặt bắt đầu rỉ. Không phải dễ dàng để có thể kiểm tra đường ống ở mọi nơi. Điều quan trọng là phòng chống ăn mòn kim loại bởi các biện pháp bảo trì phù hợp. Ăn mòn kim loại là một trong những vấn đề nghiê trọng của ngành dầu khí trên toàn thế giới. CMP Fibalite có câu trả lời cho vấn đề này, một sự kết hợp độc đáo của các sản phẩm đã cho ra một giải pháp cho vấn đề này. Nguyên liệu chính của giải pháp là sản phẩm Cempgrade của CMP.

Đặc trưng Xử lý ăn mòn kim loại