Tài liệu tham khảo

Một số hình ảnh về các thử nghiệm CMP Fibalite đã thực hiện.

  • Thử nghiệm TNO
  • Thử nghiệm SGS
  • Thử nghiệm COT
  • Thử nghiệm tại Petrovietnam